images (5)

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma

1. İnsan faaliyetlerinden oluşan sera gazı etkilerinin; doğaya verdiği tahribatını, insan,doğa ve canlıların yaşamındaki olumsuz etkilerini belirlemek ve etkilerini düşürmek,

2.Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile Tüm Türkiye ve İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması.

3.Verimli ve Temiz Enerji ile tüm Türkiye’ de enerji verimliliği ve temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla enerji yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda da enerji tüketim maliyetlerinin düşmesi ve sektörlerin rekabet gücünün korunması. Bunun yanı sıra İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda sera gazı salınımın azaltılmasıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunulması.

4.Başta dernek üyeleri olmak üzere tüm Türkiye’ de karbon ayak izlerinin belirlenmesi, takibatı ve ortaya çıkartılarak ölçülmesi ve raporlanması

5.Sera gazı etkisini düşürmek amacıyla dernek üyelerine bilimsel ve efektif çözümler üretmek, üretilen çözümler hakkında dernek üyelerinin ve tüm Türkiye nin bilgilenmesini sağlamak

6.Karbon emisyonu düşürülmesi ile ilgili olarak kamu kurumları, belediyeler, organize sanayiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, özel şirketler, üniversiteler ile bilimsel ve teknolojik işbirliği yapmak, destek vermek ve çözümler üretmek,

7.Sera gazının düşürülmesi ile ilgili teknik ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük etmek, teknolojiler geliştirmek ve geliştirilen teknolojik çözümlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

8.Sera gazı emisyonun düşürülmesi ile ilgili dernek üyelerinin uluslararası akreditasyonlarını yapmak, karbon borsalarına girişlerini sağlamak, finans kaynakları yaratmak, ulusal ve yabancı kaynaklarla ilgili finansanlaşmalar yaparak hibe ve desteklerden dernek üyelerinin yararlanmalarını sağlamak

9.Türkiye de karbon borsasının kurulmasına destek vermek,

10.Tüm Türkiye’ de okullarda ve üniversitelerde sera gazı etkilerinin düşürülmesi ile ilgili sempozyumlar, toplantılar, fuarlar, eğitimler ve sunumlar düzenlemek, tertip etmek.

11.Tüm Türkiye’ de Uluslararası fuarlar düzenlemek, dernek üyelerinin yurt içi ve yurt dışında fuarlara katılımını sağlamak,

12.Ağaçlandırma ve ormanlaştırma çalışmaları yapmak,

13.Ulusal yeşil bina ve yeşil kentleşme standartları yaratmak, dernek üyelerinin ve ülkemizin LEED, BREAM gibi akreditasyonlarını sağlamak,

14.Temiz hava ve temiz su çalışmaları yapmak

15.Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesinde bulunmak,

16.Tüm Türkiye’ de ve İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi

17.Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik arayüz ve işbirliklerinin geliştirilmesin katkılarda bulunmak, derneğimizin bu amacına ulaşmak için, insanın doğayı bir bütün olarak algılamasını, sevmesini, doğaya zararı dokunmadan yaşama bilinci kazanmasını, bu alanda toplumsal duyarlılığın oluşmasını, sivil toplumun denetiminin sağlanmasını temin için çalışmak.

18.Doğal dengeyi bozan, her türlü özel ya da toplumsal girişimlere engel olmak için çalışmalar yürütmek. Ekosistemlerin korunması için çalışmalar yapmak.

19.Tüm Türkiye’ nin ve Dernek üyelerinin birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışabilmesi için entegrasyon ve sistem yönetim çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

20.Temiz enerji üretimine, iletimine ve dağıtımına yönelik yenilikçi ürün ve sistemlerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üniversite, devlet yönetim organları ve sivil toplum örgütleriyle anlaşmalar yaparak eğitim, tanıtım ve çözüm çalışmaları yapmak,

21.Tüm Türkiye’ nin ve İstanbul’un coğrafyası ve iklimine özel, enerjiyi verimli kullanmaya yönelik mimari ve endüstriyel ürünlerin tasarlanıp geliştirilmesi

22.Biyo-yakıt üretim ve biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi

23.Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlamasına yönelik akıllı şebekelerin, akıllı yönetim sistemlerinin, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması

24.İstanbul içi, başta toplu taşıma olmak üzere enerji etkin ve çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

25.Sektörel sera gazı emisyon veya enerji tüketim envanterlerinin çıkarılması ve emisyonunun azaltılmasına yönelik enerji verimliliği tedbirlerin belirlenmesi, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

26.Mahalle ölçeğinde enerji verimliliği programlarının tasarlanması ve pilot uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

27.Kurumlarda ve işletmelerde enerjinin verimli yönetilmesine ve temiz enerji uygulamalarının artırılmasına yönelik kurumsal yapının güçlendirilmesi ve personelin teknik kapasitenin artırılmasını sağlamak,

28.Enerji verimliliği yönetimi ve temiz enerjinin kullanımı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, uluslararası iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve yenilik çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla enerji verimliliği merkezlerinin kurulmasında öncülük etmek,

29.Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak

30.Avrupa Birliği’nin (AB) bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum çerçevesinde; bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesini sağlamak,

31.Başta İstanbul Bölge Planı gelişme eksenleri olmak üzere tüm Türkiye ve tüm dünyada Keyifle Yaşanan, Sürdürülebilir ve Özgün Mekânlar kapsamında yer alan strateji ve hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinde faydalanılan enstrümanları belirlemek, tavsiye etmek, danışmanlık yapmak ve yön göstermek kapsamında, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda Verimli ve Temiz Enerji Programları oluşturmak, geliştirmek,danışmanlık yapmak ve yön vermek, temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un tüm Türkiye’ nin ve dünyanın enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması amaçlamak, projeler geliştirmek,koruma çalışmaları yapmak,dernek üyelerini eğitmek ve çareler üretmek

32.Doğanın ve ekolojik dengenin korunması, insanların, canlıların ve nesillerinin yaşamsal haklarının sağlanması ve geleceklerinin teminat altına alınması amacıyla; tüm dünya ülkeleri mikro menfaatlerinden vazgeçerek, insanlık adına KYOTO PROTOKOLÜ’ nün algılanması, yaygınlaştırılması ve uygulamaya koyulması hususlarında çalışmalar yaparak, gideceğimiz başka bir dünya olmadığına göre, yok olmamak ve bu evrende sağlıkla yaşayabilmek için var olma savaşını kazanmak hususunda çalışmalar yapmak.